BASES DEL SORTEIG NADAL

Home » Campanya promoció » BASES DEL SORTEIG NADAL

BASES DEL SORTEIG
2 premis de 500€

1.- ORGANITZADOR I OBJECTE
L’associació de Comerciants del Perelló (en endavant ACP) ha decidit dur a terme una promoció associada al sorteig de 2 premis per valor total de 1.000 € amb el objectiu de dinamitzar les compres nadalenques al Perelló.

2.- PARTICIPACIÓ
Podran participar qualsevol persona major de 18 anys que realitzi una compra a qualsevol establiment associat a l’ ACP, en un minim de compre de 5 euros

3.- ÀMBIT TEMPORAL I TERRITORIAL DE LA CAMPANYA
La campanya té vigència del 06 de desembre al 9 de gener. El dia 9 de gener, només seran vàlides les compres fins a les 10:30h, (d’ara endavant període promocional), d’acord amb el que s’indica en aquestes bases.
Les compres es podran realitzar en qualsevol dels establiments soci de l´ACP.

4.- PREMIS
Es sortejaran 2 premis consistents en: 2 xecs de 500 €, total 1.000 €.

5.- SORTEIG
Se celebrarà el sorteig el dissabte dia 09 de gener de el 2016 a les 10:30h, en acte públic a la plaça, davant tots els assistents i participants, d’acord amb el següent:
ACP rebrà el mateix dissabte al mati, abans de les 10: 30h de tots els socis, les paperetes que han recollit durant aquests dies. Es realitzarà el sorteig a mà, directament la mateixa presidència de l’ ACP o qui es designi per part de l´ACP

6.- COMUNICACIÓ ALS GUANYADORS
L’assignació del premi es realitzarà quan es comprovi que l’agraciat / a compleix amb totes les condicions de la promoció. Així en el cas que algun dels agraciats no reuneixi les característiques establertes en aquestes bases o no es presenti en el termini de 2 minuts, el premi es perdria i es tornaria a sortejar.
Si cap dels agraciats NO complís amb els requisits establerts, el premi es declararà desert.
L’ ACP comunicarà als agraciats el seu premi mitjançant trucada a veu. L’afortunat haurà de presentar el seu DNI per poder-li identificar.
El guanyador haurà de confirmar l’acceptació o la renúncia del premi en el moment de produir-se el contacte.
En el cas que no volgués o no pogués acceptar el premi en el moment, l’ ACP tornarà a sortejar el premi.
En cas d’impossibilitat de presentar-se el afortunat, aquest podrà designar prèviament i en la mateixa papereta del sorteig habilitada l’efecte, el nom i DNI de la persona que autoritza a recollir el premi i bescanviar-ne el temps marcat per la pròpia campanya. L´ACP quedarà eximit de qualsevol responsabilitat.
En cas de renúncia al premi, no existirà cap compensació del mateix.
Un cop confirmada l’acceptació del premi el lliurament s’efectuarà per l´ACP.
Un cop realitzat el sorteig i presentats els afortunats, aquests tindran 120 minuts per realitzar les seves compres.

7. CANVIAR ELS PREMIS.
PREMI DE 500 €. L’afortunat / a disposarà de 120 minuts des del moment que assenyali l’organització. Haurà de realitzar compres en un mínim de 4 establiments associats a l´ACP sense importar l’import. En fer la compra el soci de l´ACP comunicarà a la l’ ACP que l’afortunat ha realitzat la compra en aquest moment, i el seu import. El client no pagarà les seves compres, però sí recollirà el tiquet de compra en els establiments. En finalitzar l’activitat l’ACP abonarà a cada establiment dels imports.
Si els imports de les compres no superen els 500 €, només se li lliurarà l’import de les compres, i si supera els 500 €, només se li abonarà als 500 €. En el cas que se superen els 500 €, l’afortunat abonarà en l’últim establiment la diferència, del saldo que li quedava per bescanviar i l’import de la compra.
8.- EXCLUSIONS I LIMITACIONS
Els premis en cap cas podran ser objecte de substitució, canvi, alteració, compensació o cessió.
L´ACP es reserva el dret de cancel·lar la promoció en qualsevol moment de manera unilateral i sense preavís.
L´ACP no es fa responsable dels errors, interrupcions, defectes, tardança d’operacions o transmissions, robatori, destrucció o alteracions dels materials d’inscripcions del sorteig, o per qualsevol mal funcionament, mala transmissió o error en rebre qualsevol informació.

9.- DRETS D’IMATGE
L’acceptació del premi pel guanyador suposa donar el consentiment a l´ACP per utilitzar amb fins publicitaris seves dades personals i imatge en el material publicitari relacionat amb la present campanya. En tot cas el guanyador està d’acord en participar sense contraprestació en la publicitat relacionada amb aquesta campanya comercial.

10.- PUBLICITAT
Els participants tindran coneixement de la campanya comercial i de les
condicions de participació en el sorteig a través de les pàgines www.vinealperello.com s’ubicaran les bases de la campanya comercial a la seva disposició.

11.- ACCEPTACIÓ DE LES PRESENTS BASES
La mera participació en aquesta campanya comercial suposa l’acceptació íntegra de les presents bases. L´ACP es reserva el dret de desqualificar les participacions de persones que incompleixin les mateixes i especialment qualsevol participació en què es consignen dades no veraces o quan es consigni un nom, que tipogràficament sigui difícil de llegir. de manera clara el nom del participant.

12.- MODIFICACIONS I / O ANNEXOS
L´ACP es reserva el dret a realitzar modificacions o annexar successius sobre la seva mecànica i premis.

13.- OBLIGACIONS FISCALS
El premi està valorat en 500 euros.
L’agraciat haurà de declarar el guany patrimonial en la Declaració de la Renda de l’exercici corresponent, per a això l´ACP proporcionarà el corresponent certificat incloent: la valoració del producte, l’ingrés a compte efectuat, si escau, i el total imputat al contribuent.

14.- CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L’informem que, amb la seva participació en aquest sorteig de l´ACP, vostè autoritza el tractament de les seves dades de caràcter personal contingudes en els nostres fitxers, així com els que ens facilita en aquesta promoció, que s’incorporen en un fitxer responsabilitat de L´ACP, per a la seva participació en el citat sorteig, per a la seva gestió.
Així mateix, la seva participació en aquesta promoció, suposa acceptar les bases del concurs, la política de privacitat. Vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, mitjançant correu postal dirigit al responsable del fitxer
L´ACP es reserva el dret a modificar com li convingui la data del sorteig, així com la substitució del premi per un altre de semblants o no característiques i igual valor.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *